وب سایت شخصی عباس محقق نژاد

  • وفاداری زن و مرد

    وفاداری زن زمانی معلوم میشود که مردش هیچ نداشته باشد و

    وفاداری مرد هنگامی معلوم میشود که همه چیز داشته باشد

    ۰ دیدگاه

    ایجاد دیدگاه :